Representative Offices

Guangdong

Tel:  (+86 20) 37601206

Jiangxi

Tel: (+86 797) 572 1020

Guangxi

Tel:  (+86 771) 584 6365

Shaanxi

Tel: (+86 29) 8786 0612

Yunnan

Tel: (+86 871) 6718 1163

Tianjin

Tel: (+86 22) 5967 2881

Guizhou

Tel: (+86 851) 8591 7836